ලංවා සුබ සාධනය

මුල් පිටුව > ලංවා සුබ සාධනය

ලංවා සුබ සාධනය

ප්‍රජා සුබ සාධනය උදෙසා කැප වන්නෙමු

රාජකාරියෙන් ඔබ්බට යමින් ලංවා කාර්ය මණ්ඩලය සානුකම්පිත හැගීමෙන් යුතුව මනුෂයත්වයේ දෑත දිගු කිරීමට නිබඳව කැප වී සිටින්නෙමු.

ශ්‍රී පත්තිණි මෑණියන්ගේ පිළිමය නවගුමව ශ්‍රී පත්තිණි දේවාලයට වැඩම කරවීමේ අවස්ථාව.
ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම වානේ බුදු පිළිමය නිර්මාණය ලංකා වානේ සංස්ථාව මගින්
කිරි අම්මාවරුන්ගේ දානය
ශ්‍රී විෂ්ණු දේවාලයල දෙවිනුවර