ලංවා සුබ සාධනය

ප්‍රජා සුබ සාධනය උදෙසා කැප වන්නෙමු
ශ්‍රී පත්තිණි මෑණියන්ගේ පිළිමය නවගුමව ශ්‍රී පත්තිණි දේවාලයට වැඩම කරවීමේ අවස්ථාව.

සිලොන් වානේ සංස්ථාවේ සභාපතිල නන්දන ලොකුවිතාන මහතා තම පෞද්ගලික ධනයෙන් කිරිගරුඬ වලින් නිමවූ ශ්රී පත්තිනි දෙවි පිළිමය නවගමුව ශ්රී පත්තිනි දේවාලයට පරිත්යාග කල අවස්ථාව.