ගැල්වනීකරණ අංගනය

මුල් පිටුව ගැල්වනීකරණ අංගනය
ISO 1461:2009 Compliant
තත්ත්ව ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලවූ ගැල්වනීකරණ සේවා අංගනය
steel sri lanka

ඇයි
ලංවා ගැල්වනීකරණ සේවාව තෝරාගත යුත්තේ

අපගේ ගැල්වනීකරණ සේවා අංගනය IOS 1461: 2009 තත්ත්ව ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව වෑද්දුම් යකඩ හා වානේ භණ්ඩ සඳහා වේ. තත්ත්ව කලමනාකාරණය ISO 9001:2015 ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වේ.
steel sri lanka
View Video
steel sri lanka