செக்க்ஷன் கல்வனைசிங்

முதற்பக்கம் செக்க்ஷன் கல்வனைசிங்
ISO 1461-2009 அமைவான
HOT-DIP கல்வனைசிங் ஆலை
steel sri lanka

ஏன் லான்வா தேர்வு?
லங்வா செக்க்ஷன் கல்வனைசிங் இனை ஏன் தெரிவு செய்ய வேண்டும்?

ISO 1461-2009 அமைவான லங்வா HOT-DIP கல்வனைசிங் ஆலையில் உற்பத்தி செய்யப்படுவதுடன், தர முகாரமத்துவத்துக்கான ISO 9001-2015 தரச் சான்றிதழையும் கொண்டது.
steel sri lanka
View Video
steel sri lanka