செக்க்ஷன் கல்வனைசிங்

முதற்பக்கம் செக்க்ஷன் கல்வனைசிங்
ISO 1461-2009 அமைவான
HOT-DIP கல்வனைசிங் ஆலை
steel sri lanka

ஏன் லான்வா தேர்வு?
லங்வா செக்க்ஷன் கல்வனைசிங் இனை ஏன் தெரிவு செய்ய வேண்டும்?

LANWA Hot-dip Galvanizing plant is ISO 1461: 2009 compliant for coatings on fabricated iron and steel articles, and it is ISO 9001:2015 certified for quality Management System. Ceylon Steel Corporation’s Galvanised Pipe prices are very competitive in the market and renowned for their consistent quality as they are made at our own factory in Oruwala, Athurugiriya.
steel sri lanka
View Video
steel sri lanka