உருக்கு ஆணிகள்

முதற்பக்கம் உருக்கு ஆணிகள்
SLS 8
தர நிர்ணயளுக்கமைவாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டது
steel sri lanka

ஏன் லான்வா தேர்வு?
லங்வா ஆணிகளை ஏன் தெரிவு செய்ய வேண்டும்?

Steel nails including strong shank, sharp diamond cut point and well-formed non-slipping head –all complying to SLS 08 standards. The shank is cold drawn for toughness and UTS to comply with SLS 07 standards.
steel sri lanka
View Video
steel sri lanka
LengthThickness
mmInchesmmGauge
251”214
401 ½”214
401 ½”2.6512
502”2.6512
502”3.3510
652 ½”311
753”48
903 ½”48
1004”56
1255”5.65
1506”5.65
Non SLS
401 ½”3.0011