சமூகப் பொறுப்பு

முதற்பக்கம் > சமூகப் பொறுப்பு

எமது சமூகப் பொறுப்பு lanwa

தேசத்தின் இளைஞர்களுக்கு
வலுவூட்டி வளர்த்தெடுத்தல்.

At Ceylon Steel Corporation, our CSR programs are implemented with the mission of supporting and empowering the lives of the communities for a better tomorrow. Our corporate social responsibility (CSR) initiatives are a self-regulating business model that helps us be socially accountable to ourselves, our stakeholders, and the public. By practicing corporate social responsibility, also called corporate citizenship, we can be conscious of the kind of impact we are having on all aspects of society, including economic, social, and environmental.

லங்வா சேவைக் குழாம் இணைந்து லங்வா ரோலிங் மில் வளாகத்தில் ஏற்பாடு செய்த வருடாந்த இரத்ததான நிகழ்வூ