பழைய இரும்பின் கலப்படமற்ற
இலங்கையின் ஒரே உருக்குக் கம்பி
steel sri lanka

ஏன் லான்வா தேர்வு?
லங்வா QT BARS இனை ஏன் தெரிவு செய்ய வேண்டும்?

Lanwa QT Bars are manufactured using the Quench and Self Tempered process giving a Yield Stress of over 500MPa and other mechanical parameters confirming to SLS 375; 2009 standards ( BS4449:2005 equivalent).
steel sri lanka
View Video
steel sri lanka

Phiysical Parameters of LANWA QT Bars

Nominal Diameter
mm
Cross Sectional Area Nominal
mm2
Mass per meter Nominal No. of 6m Rods per Metric Ton(Average)
8 50.3 0.395 420
10 78.5 0.616 270
12 113 0.888 187
16 201 1.580 105
20 314 2.470 67
25 491 3.850 43
32 804 6.310 26
40 1257 9.860 16.9

Characteristic Tensile Properties of LANWA QT Bars

Grade Yield Strength Rwe (Min.) MPa Tensile/Yield Strength Ratio Rm/Re (Min.) Total Elongation at Maximum Force Agt (Min.) % Total Elongation at Fracture At (MIn.) %
RB 500
(SLS 375:2009)
500 1.05a 2.5 14
B500B
BS 4449:2005)
500 1.08 5.0 Not Specified