லங்வா பர்லின்ஸ்

முதற்பக்கம் லங்வா பர்லின்ஸ்
உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற விதத்தில்
பிரத்தியேகமானதாக உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது.
steel sri lanka

ஏன் லான்வா தேர்வு?
லங்வா பர்லின்ஸ்; இனை ஏன் தெரிவு செய்ய வேண்டும்?

We customize Lanwa purlins to match your specific requirements in plate thickness, geometry, Punching and sleeve connection. Lanwa purlins from Ceylon Steel Corporation can be customized to match your specific requirements. Additionally, Lanwa purlins are hot dipped, zinc-coated structural grade, high tensile steel.
steel sri lanka
View Video
steel sri lanka

‘C’ Purlin

H (mm)B (mm)A (mm)Thickness (mm)
100*50141.6/2.0/2.5
12550141.6/2.0/2.5
15050161.6/2.0/2.5
150*65201.6/2.0/2.5
20052181.6/2.0/2.5
25065182.0/2.5
30080182.0/2.5

‘Z’ Purlin

H (mm)B 1 (mm)B 2 (mm)A (mm)Thickness (mm)
1004755141.6/2.0
1504552161.6/2.0/2.5
2004755181.6/2.0/2.5
2506370182.0/2.5
3009082182.5/3.0
1725550152.0
2327570172.0
* Standard length of 5.8m is available for 1.6mm and 2.0mm thickness

Material descriptionHot dipped, Zinc coated structural grade, high tensile steel , guaranteed minimum yield strength of 365 MPa, chromate passivated, suitable for roll forming, material to be consistent quality in respect of surface conditions, edge conditions, shape and mechanical properties.
Material standardASTM A 653
Base metalHigh strength steel / structural grade
Grade of steel350 MPa min / YS - 350 MPa & TS – 480 MPa, Elongation – 10%
Zinc coatingZ220 and above ( Min. 220 g/m2 total on both surfaces )
PassivationChromate Passivation
OilingNot required
Surface conditionsSkin passed and not very shiny. No dents, scratches and other marks on the surface.
Edge camber0.2 % (as per AS 1365 )
Flatness (Steepness)0.5 % ( as per AS 1365 )
Width tolerances-0 mm, + 2.0 mm
WeldsNo welds
Edge conditionsCoils to be tightly wrapped free from stagger. Dished or telescoped coils greater than 15 mm are not accepted.
Coil thickness1.6mm , 3.0 mm