கொங்ரீட் மற்றும் நடைபாதைகளின்
வலுவூட்டலுக்கான சிறந்த தெரிவு
steel sri lanka

ஏன் லான்வா தேர்வு?
லங்வா GI MESH இனை ஏன் தெரிவு செய்ய வேண்டும்.?

LANWA GI Mesh is known for its strong weld and corrosion free long last. The 2” x@” welded mesh comes in 2.9 and 3.0 mm gauges. There is a growing trend of its application in light concrete paneling as a reinforcement. Ceylon Steel offers LANWA GI Mesh at the most economical GI Mesh price in Sri Lanka and its popularity in the market speaks volumes about its acceptance.
steel sri lanka
View Video
steel sri lanka

Available sizes- 2’’ x 2’’ in Ø 2.9mm & Ø 3.0mm wire sizes

Tensile Strength of wire - 295MPa (min)
Zinc coating (mass of coating) - 50 g/m2 (min)