පුවත් හා ප්‍රවර්ධන

මුල් පිටුව > පුවත් හා ප්‍රවර්ධන

ලංවා පුවත් හා ප්‍රවර්ධන

සුවිශේෂ නිවේදනයක් සැමවිට
ලංවා අනුග්‍රහය දක්වන නවෝත්පාදන රූපවාහිනී ව්‍යාපාරය හඳුන්වා දීම. ශ්‍රී ලංකාව පුරා නවෝත්පාදනයන් සෙවීම
ශ්‍රී ලංකාව සවිබල ගැන්වීම පෝර්ට් සිටි සහ
ආයෝජන මණ්ඩලයේ නිලධාරීන්ගේ ඉහළ පෙළේ නියෝජිත පිරිසකගේ සත්කාරකත්වය
යාපනය අර්ධද්වීපයේ ධීවර බෝට්ටු හිමිකරුගේ සංගමයේ ලන්වා GI පැලෑටි සංචාරය

විකුණුම් විශිෂ්ටතා 2017 සම්මාන උළෙලේ ජයග්‍රාහකයින්