ලංවා පුවත් හා ප්‍රවර්ධන lanwa

සුවිශේෂ නිවේදනයක් සැමවිට

යාපනය අර්ධද්වීපයේ ධීවර බෝට්ටු හිමිකරුගේ සංගමයේ ලන්වා GI පැලෑටි සංචාරය

Staunchly loyal to LANWA GI Pipes. For they say “LANWA’s Hot-dip Galvanized GI Pipes are far better than any other similar product for its corrosion resistance even in the harsh marine environment. Lanwa QT Bars are manufactured using the Quench and Self Tempered process confirming to SLS 375; 2009 standards ( BS4449:2005 equivalent). LANWA QT Bar price in Sri Lanka is the most affordable availing the construction industry quality QT Bars.