லங்வா பரோபகாரம்

சமூகத்துடன் கூட்டிணைந்த செய்றபாடுகளுக்கு...
ஸ்ரீ பத்தினி தேவி நவகமுவ ஸ்ரீ பத்தினி தேவாலயம்