லங்வா பரோபகாரம் Lanwa

சமூகத்துடன் கூட்டிணைந்த செய்றபாடுகளுக்கு...
ஸ்ரீ பத்தினி தேவி நவகமுவ ஸ்ரீ பத்தினி தேவாலயம்

Nawagamuwa Pattini Devalaya is a historic temple situated in Nawagamuwa in the Colombo District, Sri Lanka. Considering its importance in historical, architectural, and anthropological facets, the Archaeological Department has declared the Devalaya as a protected monument in the country. Being aligned to the needs of the community, the Chairman of Lanwa Steel, Mr. Nandana Lokuwithana, gifted a marble statue of Sri Paththini Devi to Nawagamuwa Sri Pathini Devalaya.