ලංවා සුබ සාධනය

ප්‍රජා සුබ සාධනය උදෙසා කැප වන්නෙමු
කිරි අම්මාවරුන්ගේ දානය