ලංවා සුබ සාධනය

ප්‍රජා සුබ සාධනය උදෙසා කැප වන්නෙමු
ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම වානේ බුදු පිළිමය නිර්මාණය ලංකා වානේ සංස්ථාව මගින්