ලංවා සුබ සාධනය Lanwa

ප්‍රජා සුබ සාධනය උදෙසා කැප වන්නෙමු
ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම වානේ බුදු පිළිමය නිර්මාණය ලංකා වානේ සංස්ථාව මගින්

Sri Lanka’s Largest Stainless-Steel Buddha Statue. Designed, patterned, molded and cast by Ceylon Steel Foundry. Our box bars are the best option on the market and hold the leading market share. Additionally, our box bar price in Sri Lanka is the most affordable, offering value for money.