லங்வா பரோபகாரம்

சமூகத்துடன் கூட்டிணைந்த செய்றபாடுகளுக்கு...
சிலோன் ஸ்ட்டீல் பவூன்டரி மூலம் வடிவமைக்கப்பட்டு நிர்மாணிக்கப்பட்ட இலங்கையின் மிகப்பெரிய உருக்கினாலான புத்தர் சிலை.