ලංවා සුබ සාධනය Lanwa

ප්‍රජා සුබ සාධනය උදෙසා කැප වන්නෙමු
ශ්‍රී විෂ්ණු දේවාලයල දෙවිනුවර