லங்வா பரோபகாரம்

சமூகத்துடன் கூட்டிணைந்த செய்றபாடுகளுக்கு...
ஸ்ரீ விஷ்னு தேவாலயம், தெவுந்தர