பழைய இரும்பின் கலப்படமற்ற
இலங்கையின் ஒரே உருக்குக் கம்பி
steel sri lanka

ஏன் லான்வா தேர்வு?
லங்வா QT BARS இனை ஏன் தெரிவு செய்ய வேண்டும்?

சர்வதேச தர நிர்ணயங்களுக்கு அமைவாக QUENCH AND SELF TEMPERED முறைமைகளுக்கு ஏற்ப உற்பத்தி செய்யப்படும் லங்வா QT Bars இனது உறுதிப்பாடு எப்போதும் 500 மெகா பெஸ்கலை விடவும் அதிகமாகவே காணப்படும். அத்துடன் SLS 375; 2009 தர நிர்ணயங்களுக்கும் அமைவானது (BS4449:2005 ஒத்தது).
steel sri lanka
View Video
steel sri lanka

Phiysical Parameters of LANWA QT Bars

Nominal Diameter
mm
Cross Sectional Area Nominal
mm2
Mass per meter NominalNo. of 6m Rods per Metric Ton(Average)
850.30.395420
1078.50.616270
121130.888187
162011.580105
203142.47067
254913.85043
328046.31026
4012579.86016.9

Characteristic Tensile Properties of LANWA QT Bars

GradeYield Strength Rwe (Min.) MPaTensile/Yield Strength Ratio Rm/Re (Min.)Total Elongation at Maximum Force Agt (Min.) %Total Elongation at Fracture At (MIn.) %
RB 500
(SLS 375:2009)
5001.05a2.514
B500B
BS 4449:2005)
5001.085.0Not Specified