எமது சமூகப் பொறுப்பு

தேசத்தின் இளைஞர்களுக்கு
வலுவூட்டி வளர்த்தெடுத்தல்.
லங்வா சேவைக் குழாம் இணைந்து லங்வா ரோலிங் மில் வளாகத்தில் ஏற்பாடு செய்த வருடாந்த இரத்ததான நிகழ்வூ