අපගේ ආයතනික සමාජ වගකීම් lanwa

ජාතියේ දුවා දරුවන් ගේ
පන්නරය ඔප්නැංවීම
ලංවා කාර්ය මණ්ඩලය ලංවා රෝලිං මිල් මගින් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන ලේ දන් දීමේ කදවුරේදී

The annual blood donation campaign organized by LANWA Rolling Mil was well attended and a great success. Indeed, it was a gesture of goodwill to strengthen the bonds we have built in society. And giving one’s own blood to the greater benefit of society is a gesture of high ideals.

Overall, by taking part in this blood donation campaign, we even strengthened our brotherhood to greater levels. LANWA staff felt taking part together was more worthwhile. Furthermore, organizing this blood donation campaign was an excellent way for the Ceylon Steel Corporation LANWA staff to motivate members of our community to contribute to a worthy cause.