லங்வாவின் செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் lanwa

துறைசார் செய்திக் குறிப்புக்கள்

CECB இனரின் லங்வாவிற்கான தொழில்சார் சுற்றுப்பயணம்.

The Central Engineering Consultancy Bureau (CECB) was established as a fully owned state enterprise by the Government of Sri Lanka in 1973. It is the apex body in the construction industry of Sri Lanka. With a view to further understanding the product offerings, CECB engineers undertook an industrial tour of LANWA. Our box bar price in Sri Lanka is the most attractive.