லங்வாவின் செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

துறைசார் செய்திக் குறிப்புக்கள்

இலங்கை புராவுமிருந்து புதிய முன்மாதிரியான புத்தாக்கத்துடனான நிர்மாணங்களைத் தேடும் லங்வாயினது ஆக்கபூர்வமான புதிய தொலைக்காட்சி விளம்பரங்களை அறிமுகம் செய்தல்.