லங்வாவின் செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் lanwa

துறைசார் செய்திக் குறிப்புக்கள்

இலங்கை புராவுமிருந்து புதிய முன்மாதிரியான புத்தாக்கத்துடனான நிர்மாணங்களைத் தேடும் லங்வாயினது ஆக்கபூர்வமான புதிய தொலைக்காட்சி விளம்பரங்களை அறிமுகம் செய்தல்.

Ceylon Steel Corporation, being the most renowned BRC Mesh Suppliers in Sri Lanka, supports innovation as it is much needed in society. Innovation means using new technology and using new ways of thinking to add value to an existing idea or product and to make substantial changes in society. To this end, LANWA sponsored an Innovative TV Campaign, seeking groundbreaking innovations from across Sri Lanka.