லங்வாவின் செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

துறைசார் செய்திக் குறிப்புக்கள்

இலங்கையை மேம்படுத்தல்.
நிகழ்வை துறைமுக நகர உயர்நிலை அதிகாரிகள் மற்றும் BOI அதிகாரிகள் உட்பட ஏனையோருடன் ஆரம்பித்து வைத்தல்.