ලංවා පුවත් හා ප්‍රවර්ධන lanwa

සුවිශේෂ නිවේදනයක් සැමවිට

ලංවා නැවත බෙදාහැරීමේ සම්මානය පිරිනැමීම, කුරුණෑගල ශාන්ත අන්තෝනි දෘඩාංග

St. Anthony’s Hardware is a hardware store located in Kurunegala, at Katugastota-Kurunegala-Puttalam Highway, Kurunegala. In order to provide a professional service to the large customer base looking for quality products, the LANWA Re-distributorship was awarded to St. Anthony’s Hardware, renowned for offering hardware products of distinction. Amongst other products, highly workable Rebar Sri Lanka can be purchased from this outlet.