විහිද පැතිරීයන ලංවා

මුල් පිටුව > විහිද පැතිරීයන ලංවා

විහිද පැතිරීයන ලංවා

ගුණාත්මකභාවය, ප්‍රමිති සහ දැරිය හැකි බව සඳහා රට පුරා පුළුල් හා පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වේ
ශ්‍රී ලංකාව සඳහා තවත් වාර්තාවක්

මාතර-කතාරගම නව දුම්රිය ව්‍යාප්තියේ කොටස
1 පළමු අදියර, මාතර සිට බෙලියට්ටා දක්වා 2019 අප්‍රේල් 8 වන දින විවෘත කරන ලදී
යාන් ඔයා ව්‍යාපෘතිය
උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය