உருக்கு ஆணிகள்

முதற்பக்கம் உருக்கு ஆணிகள்
SLS 8
தர நிர்ணயளுக்கமைவாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டது

ஏன் லான்வா தேர்வு?
லங்வா ஆணிகளை ஏன் தெரிவு செய்ய வேண்டும்?

சுத்தியலடி சறுக்காத தலை, வளையாத உறுதிமிக்க உடலமைப்பு, துளைப்பதில் நேர்த்தியான முனை அனைத்தும் SLS 08 தர நிர்ணயளுக்கமைவாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. உடலமைப்பின் உறுதிப்பாடு மற்றும் UTS SLS 07 தர நிர்ணயளுக்கமைவானது.
View Video
LengthThickness
mmInchesmmGauge
251”214
401 ½”214
401 ½”2.6512
502”2.6512
502”3.3510
652 ½”311
753”48
903 ½”48
1004”56
1255”5.65
1506”5.65
Non SLS
401 ½”3.0011