වානේ ඇණ

නිෂ්පාදනය
SLS 8 ප්‍රමිති
steel sri lanka

ඇයි
ලංවා වානේ ඇණ තෝරාගතයුත්තේ

මිටි පහර නොලිස්සන හිස කෙළින් වඳින කඳ පසාරුකරන තියුණු තුඩ තත්ත්ව ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව.
steel sri lanka
View Video
steel sri lanka
LengthThickness
mmInchesmmGauge
251”214
401 ½”214
401 ½”2.6512
502”2.6512
502”3.3510
652 ½”311
753”48
903 ½”48
1004”56
1255”5.65
1506”5.65
Non SLS
401 ½”3.0011