වානේ ඇණ

නිෂ්පාදනය
SLS 8 ප්‍රමිති

ඇයි
ලංවා වානේ ඇණ තෝරාගතයුත්තේ

මිටි පහර නොලිස්සන හිස කෙළින් වඳින කඳ පසාරුකරන තියුණු තුඩ තත්ත්ව ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව.
View Video
LengthThickness
mmInchesmmGauge
251”214
401 ½”214
401 ½”2.6512
502”2.6512
502”3.3510
652 ½”311
753”48
903 ½”48
1004”56
1255”5.65
1506”5.65
Non SLS
401 ½”3.0011